Kampania 100% JAZDY – ZERO ALKOHOLU

100% JAZDY – ZERO ALKOHOLU
PIJANI KIEROWCY WIOZĄ ŚMIERĆ!!!!!
KAMPANIA EDUKACYJNA REALIZOWANA ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA KOŚCIERZYNA

CEL GŁÓWNY: UŚWIADAMIANIE  UCZESTNIKOM RUCHU DROGOWEGO ZAGROŻEŃ   WYNIKAJĄCYCH Z UDZIAŁU KIERUJĄCYCH POJAZDAMI PO ALKOHOLU I ZMNIEJSZENIE ILOŚCI WYPADKÓW I ICH OFIAR.
CEL CZĄSTKOWY I : PRZEDSTAWIENIE PRAWNYCH KONSEKWENCJI PORUSZANIA SIĘ ROWEREM W RUCHU DROGOWYM PO ALKOHOLU. /WYJAŚNIENIE STANU NIETRZEŹWOŚCI I STANU PO SPOŻYCIU ALKOHOLU/
CEL CZĄSTKOWY II: NA PODSTAWIE POLICYJNYCH STATYSTYK ILOŚCI WYPADKÓW SPOWODOWANYCH PRZEZ KIERUJĄCYCH PO SPOŻYCIU ALKOHOLU I W STANIE NIETRZEŹWOŚCI. WSKAZANIE NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH WYPADKAMI POSZCZEGÓLNYCH MIESIĘCY, DNI TYGODNI ORAZ GODZINOWEJ PORY DOBY.

Rośnie zagrożenie na drogach powodowane przez pijanych kierowców.
Kierowca to ktoś kto ma prawo jazdy. Jadąc rowerem nie musisz mieć prawa jazdy, jednak wg prawa jesteś kierującym pojazdem, który musi stosować się do przepisów.
Prawo o ruchu drogowym obowiązuje w szczególności na drogach publicznych w strefach ruchu i w strefach zamieszkania.
Pomimo tego, że rower według obowiązującego prawa nie jest pojazdem mechanicznym, to prowadząc jakikolwiek rower na
•    drodze publicznej,
•    w strefie zamieszkania,
•    lub w strefie ruchu
i to
•    w stanie po spożyciu alkoholu
•    bądź w stanie nietrzeźwości
•    lub podobnie działającego środka,
podlegasz tej samej karze jak kierujący pojazdu mechanicznego czyli karze aresztu albo grzywny!!!

Jeśli prowadziłeś pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości /wtedy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3- /orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.
•    Można też orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne jeżeli  zawartość alkoholu w organizmie wynosi albo prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
•    Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni. Wymierza się ją w dniach.
•     Z kolei grzywnę wymierza się w wysokości do 5000 złotych.

W 2020 roku rowerzyści uczestniczyli w 3.768 wypadkach drogowych, w których zginęło 249 rowerzystów, a rany odniosły 3.403 osoby (3.393 kierujących rowerami i 10 pasażerów).
Większość wypadków z udziałem rowerzystów miała miejsce na obszarze zabudowanym – 3.232, zaś na obszarze niezabudowanym wypadki cechowały się wysoką ofiarochłonnością: w 536 wypadkach zginęło 105 osób, tj. w co piątym wypadku była ofiara śmiertelna, gdy na obszarze zabudowanym w co dwudziestym drugim.

Kierujący rowerem najczęściej uczestniczyli w wypadkach w lipcu – 593 (15,7% ogółu), we wrześniu – 516 (13,7%) i w sierpniu – 508 (13,5%), najwięcej rowerzystów zginęło w sierpniu – 38 (15,3%).

Dokonując podziału wypadków drogowych na poszczególne dni tygodnia, najwięcej wypadków z udziałem rowerzystów i rannych było we wtorki: wypadki – 609 (16,2% ogółu) w tym rannych – 554. Najwięcej zabitych zanotowano w piątki, 42 osoby(16,9%).

Do większości wypadków, w których poszkodowani zostali rowerzyści przyczynili się też inni użytkownicy dróg, szczególnie kierujący samochodami osobowymi.

Z analizy wieku sprawców – rowerzystów wynika, ze największe zagrożenie powodują osoby starsze. Rowerzyści powyżej 60 roku życia, byli sprawcami 379 wypadków (27,1% ogółu wypadków spowodowanych przez rowerzystów), zginęło w nich 61 osób (55,0%), a 327 zostało  rannych (24,6%). W co szóstym takim wypadku zginął rowerzysta. Dużą liczbę wypadków spowodowały osoby w wieku 40-59 lat. Z ich winy doszło do 355 wypadków .

ALKOHOL
W 2020 roku użytkownicy dróg (kierujący, piesi, pasażerowie) będący pod działaniem alkoholu uczestniczyli w 2.540 wypadkach drogowych (10,8% ogółu wypadków), śmierć w nich poniosło 327 osób (13,1% ogółu zabitych), a 2.723 osoby odniosły obrażenia (10,3% ogółu rannych).

Osoby będące pod działaniem alkoholu najczęściej uczestniczyły w zdarzeniach drogowych w ostatnich dniach tygodnia: soboty (20,3%) i niedziele (19,5%).

Niewątpliwie wpływ na to ma fakt, że koniec tygodnia, dni wolne od pracy, sprzyjają spotkaniom towarzyskim i imprezom, podczas których spożywany jest alkohol. Generalnie bowiem, w te dni zwiększa się liczba uczestników ruchu pod wpływem alkoholu.

W trakcie doby kulminacyjny jest przedział pomiędzy 16.00 a 22.00.

W 2020 roku w godzinach tych osoby pod działaniem alkoholu uczestniczyły w 1.205 wypadkach, co stanowi 47,4% wszystkich wypadków z ich udziałem. Zginęło w nich 150 osób (45,9 %), a ranne zostały 1.254 osoby (46,0%). Rozkład godzinowy wypadków z ich udziałem pokrywa się z ogólną tendencją występowania.

Sprawcy pod działaniem alkoholu:
W 2020 roku uczestnicy ruchu będący pod działaniem alkoholu spowodowali . 015
wypadków (8,6% ogółu), w których zginęło 271 osób (10,9%), a rannych zostało 2 167 osób (8,2%).
Najliczniejszą grupę sprawców wypadków stanowili kierujący pojazdami.
Z ich winy doszło do 1.656 wypadków, w których zginęło 216 osób, a rannych zostało 1.847 osób.
W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, kierujący pod działaniem alkoholu stanowili 7,9%.
W porównaniu do 2019 roku nastąpił wzrost: liczby wypadków spowodowanych przez tę grupę kierujących o 1 (+0,1%) i osób zabitych o 24 (+12,5%) oraz spadek liczby osób rannych o 168 (-8,3%).

W grupie kierujących będących pod działaniem alkoholu, największe zagrożenie bezpieczeństwa stanowili kierujący samochodami osobowymi, którzy spowodowali 1.075 wypadków (64,9% wypadków spowodowanych przez kierujących pod działaniem alkoholu).
W wypadkach zawinionych przez kierujących samochodami osobowymi zginęły 163 osoby, tj. 75,5% śmiertelnych ofiar zdarzeń spowodowanych przez kierujących pod działaniem alkoholu (2019 rok – 76,6%), a ranne w tych wypadkach zostały 1.262 osoby tj. 68,3% (2019 rok – 71,9%).

Następną grupą stwarzającą zagrożenie byli rowerzyści. Spowodowali oni 239 wypadków (14,4%), w których zginęło 15 osób (6,9%), a 229 zostało rannych (12,4%).

Komentarze wyłączone.